This is the default top position.

User:  Pass:        Forgot Password? Username?

POŠTOVANI,

dana 23.februara 2016.g. pušten je u rad novi sajt Uprave za dijasporu koji je dostupan na adresi www.dijaspora.mvpei.gov.me.
Ovaj sajt (http://www.dijasporacg.me) će od 23.februara 2016.g.  biti dostupan na internetu jedino kao ARHIVA saopštenja Uprave za dijasporu i na njemu se mogu naći svi članci koje je Uprava kreirala do puštanja u rad novog sajta.

UPRAVA ZA DIJASPORU

Zdravstveno osiguranje
četvrtak, 08 novembar 2012
Zdravstveno osiguranje

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je organizacija koja obezbjeđuje ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Crnoj Gori. Fond je ustanova koja ima status pravnog lica.

1. OBAVEZNO OSIGURANJE

Prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja su:

• pravo na zdravstvenu zaštitu,

• pravo na naknadu zarade za vrijeme privremene

spriječenosti za rad i

• pravo na naknadu putnih troškova u vezi sa korišćenjem

zdravstvene zaštite.

1.1. Pravo na zdravstvenu zaštitu

Zdravstvena zaštita obuhvata:

• medicinske mjere i postupke za unapređivanje zdravlja, sprječavanje, suzbijanje i rano otkrivanje bolesti i drugih poremećaja zdravlja,

• ljekarski pregled i druge vrste medicinske pomoći u cilju utvrđivanja, praćenja i provjere zdravstvenog stanja,

• liječenje oboljelih i povrijeđenih i druge vrste medicinske pomoći,

• prevenciju i liječenje bolesti usta i zuba,

• medicinsku rehabilitaciju,

• ljekove i medicinska sredstva,

• medicinsko-tehnička pomagala.

1.1.1. Usluge koje ne predstavljaju pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

•Medicinska ispitivanja radi utvrđivanja zdravstvenog stanja, tjelesnog oštećenja i invalidnosti u postupcima kod drugih organa i organizacija;

•Zdravstveni pregledi radi zapošljavanja, upisa u odgovarajuće ustanove obrazovanja, pohađanja kurseva, dobijanja uvjerenja za vozačke dozvole, za sudske i druge sporove i u drugim slučajevima kad se pregledi ne obavljaju u cilju zdravstvene zaštite;

• Pregledi zaposlenih upućenih na rad u inostranstvo od strane poslodavaca, kao i mjere preventivne zdravstvene zaštite za putovanja u inostranstvo i zdravstveni pregled za ta putovanja;

• Zahvati estetske rekonstruktivne hirurgije, osim estetske rekonstrukcije kogenitalnih anomalija kod djece, rekonstrukcije dojke nakon mastektomije, estetske rekonstrukcije nakon teških ozljeđivanja u cilju sprječavanja invaliditeta,

• Postupak vantjelesne oplodnje nakon drugog pokušaja;

• Hirurško liječenje gojaznosti;

• Liječenje medicinskih komplikacija koje nastaju kao posljedice korišćenja zdravstvene zaštite van utvrđenih standarda zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite zaposlenih koja se ostvaruje na teret poslodavca;

• Specifična zdravstvena zaštita zaposlenih koja se ostvaruje

na osnovu ugovora poslodavca i zdravstvene ustanove.

1.1.2. Ostvarivanje zdravstvene zaštite

Osigurana lica zdravstvenu zaštitu ostvaruju:

• na primarnom nivou, kod izabranog doktora ili izabranog tima doktora u domovima zdravlja,

• na sekundarnom nivou, u bolnicama i  drugim zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvenih usluga,

• na tercijarnom nivou u Kliničkom centru Crne Gore.

Izabrani doktor, prema potrebi upućuje osigurano lice doktoru specijalisti u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu na sekundarnom, odnosno tercijarnom nivou, radi pregleda, liječenja, dijagnostike, davanja odgovarajućeg mišljenja i uputstva za dalje liječenje na primarnom nivou.

Postupak i način ostvarivanja zdravstvene zaštite (izdavanje uputa, potvrde o potrebi putovanja, pratioca za vrijeme putovanja i bolničkog lliječenja, davanje predloga za prevoz sanitetskim vozilom i dr.) propisan je Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“ br. 69/06).

1.1.3. Ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju

Osigurana lica Fonda koriste medicinsku rehabilitaciju na osnovu medicinskih indikacija i u dužini trajanja utvrđenim Pravilnikom o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu rehabilitaciju („Sl. list RCG“ br. 74/06 i „Sl. list CG“ br. 30/10), u Institutu za medicinsku rehabilitaciju „Dr Simo Milošević“ u Igalu. Osigurana lica koriste rehabilitaciju po uputu koji se izdaje na osnovu nalaza i mišljenja Ljekarske komisije Fonda, a na predlog konzilijuma doktora za medicinsku rehabilitaciju Kliničkog centra Crne Gore. Lista bolesti, bolesnih stanja i posljedica povreda za korišćenje medicinske rehabilitacije sadrži dijagnozu bolesti i šifru MKB, neophodnu medicinsku dokumentaciju za odobravanje rehabilitacije, dužinu trajanja rehabilitacije, rokove korišćenja rehabilitacije i dr. čini sastavni dio Pravilnika.

1.1.4. Ostvarivanje prava na ljekove i medicinska sredstva

• Osigurano lice ostvaruje pravo na ljekove sa Liste ljekova

koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog

zdravstvenog osiguranja („Sl. list CG“ br. 04/12), na osnovu

propisanog recepta;

• Lista ljekova sadrži ljekove koji se izdaju na recept i ljekove koji se upotrebljavaju u zdravstvenim ustanovama;

• Na recept se propisuje samo jedan lijek, za jedno osigurano lice, sa uputstvom o načinu upotrebe lijeka;

• Recept važi 15 dana od dana propisivanja lijeka, osim kod nekih ljekova kada je važnost recepta 5 dana;

• Bliži način i postupak ostvarivanja prava na ljekove propisan je Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl.list RCG“ br. 69/06).

1.1.5. Ostvarivanje prava na medicinsko-tehnička pomagala

Pravo na medicinsko-tehnička pomagala osigurana lica Fonda ostvaruju u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsko-tehnička pomagala („Sl. list RCG“ br. 74/06 i „Sl. list CG“ br. 28/08). Fond obezbjeđuje medicinsko-tehnička pomagala osiguranim licima (proteze, ortoze, ortopedske cipele sa ulošcima, ortopedske uloške, invalidska kolica, očna i tiflotehnička pomagala, slušna pomagala i pomagala za omogućavanje glasnog govora i ostala pomagala) u skladu sa Listom medicinsko-tehničkih pomagala koja čini sastavni dio Pravilnika.

1.1.6. Upućivanje na liječenje u Republiku Srbiju

Liječenje u Republici Srbiji osigurana lica Fonda ostvaruju u zdravstvenim ustanovama sa kojima Fond ima zaključen ugovor o pružanju zdravstvene zaštite. Liječenje u Republici Srbiji osigurana lica ostvaruju samo na osnovu uputnice Fonda.

Uputnicu radi liječenja u Republiku Srbiju izdaju Ljekarske komisije Fonda na predlog Konzilijuma doktora odgovarajuće specijalnosti Kliničkog centra Crne Gore. Osigurana lica imaju pravo na troškove liječenja u skladu sa izdatom uputnicom, troškove prevoza opredijeljenim prevoznim sredstvom

od strane Ljekarske komisije i po potrebi pravo na pratioca za vrijeme putovanja, a djeca do 5 godina i za vrijeme liječenja.

1.1.7. Upućivanje na liječenje u druge države

Upućivanje na liječenje u druge države vrši se na osnovu rješenja o upućivanju koje donosi Fond. Postupak za upućivanje na liječenje u inostranstvo pokreće se na zahtjev osiguranog lica ili zdravstvene ustanove u Crnoj Gori u kojoj je liječeno. Uz zahtjev se prilaže odgovarajući predlog konzilijuma doktora i medicinska dokumentacija. O upućivanju na liječenje odlučuje Komisija za liječenje u inostranstvu u vijeću od pet članova, priznatih doktora specijalista Kliničkog centra Crne Gore. U postupku odlučivanja Komisija daje svoj nalaz i mišljenje. Rješenje o upućivanju ili odbijanju zahtjeva Fond donosi na osnovu nalaza i mišljenja Komisije za liječenje u inostranstvu. Postupak i način upućivanja radi liječenja u inostranstvo propisan je Pravilnikom o načinu i postupku upućivanja radi liječenja u inostranstvo („Sl. list RCG“ br. 74/06).

2. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OSIGURANIKA NA RADU U INOSTRANSTVU

Pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu imaju:


• zaposleni osiguranici upućeni na rad u inostranstvo i članovi njihove uže porodice,

• zaposleni osiguranici u domaćinstvima naših državljana upućenih na rad u inostranstvo i članovi uže porodice,

• zaposleni osiguranici koje je poslodavac uputio radi vršenja određenih poslova, stručnog usavršavanja i školovanja.

• Ovi osiguranici ostvaruju zdravstvenu zaštitu u inostranstvu na osnovu potvrde koju izdaje Fond prema mjestu prijave za obavezno zdravstveno osiguranje.

• Bliži način i postupak ostvarivanja ovog prava propisan je Pravilnikom o bližim uslovima i načinu ostvarivanja određenih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl. list RCG“ br. 69/06).

3. MEĐUNARODNI SPORAZUMI O SOCIJALNOM OSIGURANJU SA DRUGIM DRŽAVAMA

Međunarodnim sporazumima se uređuje zdravstvena zaštita, penzijsko - invalidsko osiguranje i prava iz socijalne i dječije zaštite. Jedna od osnovnih pravila međunarodnih sporazuma u oblasti zdravstvene zaštite su:

• da se zdravstvena zaštita stranim državljanima pruža na isti način i pod istim uslovima kao domaćim osiguranicima;

• da uslovi za sticanje prava, sadržina i obim prava (hitna zdravstvena zaštita, neophodna zdravstvena zaštita, puni obim zdravstvene zaštite), trajanje prava i krug članova porodice koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, se određuju prema pravnim propisima države čiji je osiguranik;

• da se način pružanja zdravstvene zaštite ostvaruje u skladu sa propisima države gdje se zdravstvena zaštita pruža;

• da se stranim državljanima od strane nadležnih institucija mora pružiti sva potrebna administrativna pomoć u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Osigurana lica iz država u okruženju i država članica Evropske unije sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu osiguranja, za vrijeme svog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. To pravo mogu ostvariti osiguranici iz: Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Republike Austrije, Savezne Republike Njemačke, Češke Republike, Republike Mađarske, Kraljevine Holandije, Kraljevine Belgije, Velikog Vojvodstva Luksemburgu, Republike Italije, Republike Rumunije, kao i francuski osiguranici koji su naši državljani na privremenom radu u Republici Francuskoj. Osiguranici koji koriste zdravstvenu zaštitu na osnovu ovakvog sporazuma ne plaćaju neposredno naknadu za pružene zdravstvene usluge, već se troškovi zdravstvene zaštite obračunavaju između fondova zdravstvenog osiguranja država ugovornica. Da bi ostvarilo pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu u Crnoj Gori, osigurano lice iz jedne od navedenih država, treba da dobije od svoje kase zdravstvenog osiguranja u mjestu prebivališta odgovarajući obrazac, odnosno potvrdu o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori. Osigurano lice je dužno da se po dolasku u Crnu Goru sa navedenom potvrdom obrati nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu boravka. Organizaciona jedinica Fonda, na osnovu potvrde o pravu na zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Crnoj Gori, izdaje drugu potvrdu (tzv. bolesnički list) sa kojom strani osiguranici neposredno ostvaruju zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama Crne Gore. Ukoliko strani osiguranik ne posjeduje navedenu potvrdu, javne zdravstvene ustanove su dužne da preko nadležne organizacione jedinice Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, zatraže od inostranog fonda zdravstvenog osiguranja naknadno izdavanje i slanje dvojezične potvrde. Napominjemo da ukoliko se i naknadnim putem ne obezbijedi potvrda, javne zdravstvene ustanove imaju pravo da izvrše neposrednu naplatu pruženih zdravstvenih usluga od osiguranika. Osiguranici iz država Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republike Bugarske, Republike Slovačke i Republike Poljske, sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu reciprociteta, za vrijeme svog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. Osiguranici ovih država ne plaćaju naknadu za pružene zdravstvene usluge, već troškovi zdravstvene zaštite padaju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Da bi osiguranici navedenih država ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu, potrebno je da posjeduju urednu putnu ispravu i zdravstvenu karticu ili neki drugi dokaz da su osigurani u svojoj državi. Isti su dužni da se sa navedenim ispravama, obrate organizacionoj jedinici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, u mjestu gdje treba da im se pruži zdravstvena zaštita, koja će im izdati potvrdu na osnovu koje će neposredno koristiti zdravstvenu zaštitu u javnim zdravstvenim ustanovama. Osiguranici iz država Švajcarske Konfederacije, Kraljevine Švedske, Kraljevine Danske i Kraljevine Norveške, sa kojima je zaključen sporazum o socijalnom osiguranju na principu refundacije, za vrijeme svog boravka u Crnoj Gori, imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. Osiguranici ovih država pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu ostvaruju na isti način i pod istim uslovima kao i naši osiguranici, s tim što neposredno plaćaju troškove za korišćenje zdravstvenih usluga. Zdravstvene ustanove su dužne da im izdaju račune, sa odgovarajućom medicinskom dokumentacijom na osnovu kojih u svojoj zemlji ostvaruju pravo na refundaciju po nacionalnim propisima. Takođe je važno napomenuti, da pod istim uslovima i na isti način, osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore imaju pravo na zdravstvenu zaštitu, tokom boravka u svim predhodno navedenim državama. Dakle, osigurana lica iz Crne Gore za vrijeme privremenog boravka u zemljama sa kojima imamo Sporazum o socijalnom osiguranju zaključen na principu osiguranja imaju pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu. Da bi ostvarilo pravo na hitnu zdravstvenu zaštitu osigurano lice iz Crne Gore mora od nadležne Područne jedinice-Kancelarije Fonda za zdravstveno osiguranje u mjestu prebivalištva, da dobije odgovarajući obrazac odnosno potvrdu ( potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka  u   inostranstvu). Za dobijanje pomenute potvrde, neophodno je da se obrati Područnoj jedinici-Kancelariji Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, sa sljedećom medicinskom dokumentacijom:

• potvrda izabranog doktora da osigurano lice nije bolovalo od akutne ili hronične bolesti u poslednjih dvanaest mjeseci;

• nalaz urina, se, ks, suk, urea, kreatin i transaminaza;

• potvrdu izabranog doktora-stomatologa o stanju zuba.

Nakon neposrednog pregleda i uvida u dostavljenu medicinsku dokumentaciju, ljekarska komisija Fonda daje svoj nalaz i mišljenje. Ukoliko je nalaz i mišljenje komisije pozitivan, Područna jedinica-Kancelarija Fonda Crne Gore izdaje odgovarajuću potvrdu ( potvrda o pravu na davanja u naturi za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu).

Pomenuta potvrda se izdaje:

• za penzionere na vremenski period od godinu;

• za studente i đake na vremenski period jedne školske godine, uz obavezno dostavljanje potvrde o redovnom studiranju, odnosno školovanju. Takođe je neophodno da studenti i đaci koji idu na školovanje i studiranje u Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju uz potvrdu o studiranju,

obezbijede navedenu medicinsku dokumentaciju iz razloga što sa pomenutim državama u sporazumu o socijalnom osiguranju nemamo obuhvaćenu posebnu kategoriju studenata i đaka;

• za nezaposlena lica na vremenski period od devedeset dana;

• za radno aktivna lica na vremenski period od 30 do 90 dana, u zavisnosti od diskrecione procjene svakog pojedinačnog slučaja, imajući prvenstveno u vidu obavezu uplate doprinosa. Kada se tokom privremenog boravka u navedenim državama ukaže potreba za hitnom zdravstvenom zaštitom, naše osigurano lice je dužno da sa navedenom potvrdom obrati nadležnoj inostranoj kasi, u mjestu gdje treba da mu se pruži hitna zdravstvena zaštita. Kada su u pitanju lica koja dolaze iz država sa kojima Crna Gora nema zaključene sporazume o socijalnom osiguranju, javne zdravstvene ustanove vrše neposrednu naplatu pruženih zdravstvenih usluga po važećem cjenovniku. Sporazumom o socijalnom osiguranju zaključenom između Crne Gore i Republike Srbije predviđen je poseban obrazac MNE/SRB 111B (stara oznaka RCG/RS 111B), odnosno Potvrda o pravu na davanja u naturi za lica iz Crne Gore koja se nalaze u Srbiji radi školovanja i studiranja. Za dobijanje navedenog obrasca, neophodno je da se obrate Područnoj jedinici-kancelariji Fonda Crne Gore, sa potvrdom o redovnom studiranju odnosno školovanju u Republici Srbiji i potvrdom izabranog ljekara, da lice ne boluje od hroničnih i akutnih oboljenja. Navedena potvrda MNE/SRB 111B se izdaje na vremenski period od jedne školske godine. Potvrda se predaje odnosno dostavlja, filijali Zavoda Srbije u mjestu boravka odnosno studiranja. Diplomatama i konzularnim predstavnicima Crne Gore u državama sa kojima imamo sporazum o socijalnom osiguranju zaključen na principu osiguranja, potvrda se izdaje na vremenski period koji se podudara sa periodom njihovog imenovanja. Za izdavanje potvrde nije potrebno dostavljanje odgovarajuće odluke o imenovanju, iz razloga što su lični podaci kao i funkcije diplomata i konzularnih predstavnika objavljeni u “Službenom listu Crne Gore”. Zaposlenima u diplomatsko-konzularnim misijama Crne Gore u državama sa kojima imamo sporazum o socijalnom osiguranju zaključen na principu osiguranja, potvrda se izdaje na vremenski period koji se podudara sa periodom njihovog upućivanja. Za izdavanje navedene potvrde, potrebno je Područnoj jedinici / kancelariji Fonda, dostaviti odgovarajuću odluku o upućivanju lica zaposlenog u diplomatsko-konzularnoj misiji Crne Gore u inostranstvu.

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Vaka Đurovića bb,

81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 404 101

Fax: +382 20 665 315

www.fzocg.me

4. SPISAK MEĐUNARODNIH SPORAZUMA O SOCIJALNOM OSIGURANJU

Međunarodni ugovori o socijalnom osiguranju se sklapaju u cilju omogućavanja ostvarivanja prava iz socijalnog osiguranja na osnovu rada i osiguranja u inostranstvu. Njihovim zaključivanjem uspostavlja se međunarodno - pravni sistem u socijalnom osiguranju država ugovornica. Crna Gora je zaključila sljedeće bilateralne sporazume o socijalnom osiguranju:

• Sporazum o socijalnom osiguranju između Crne Gore i Republike Srbije od 17. decembra 2006. godine („Sl. list RCG“, br.17/07);

• Sporazum o socijalnom osiguranju između Crne Gore i Velikog Vojvodstva Luksemburga od 19. feberuara 2008. godine „Sl. list RCG“, Međunarodni ugovori, br. 6/08);

• Sporazum o socijalnom osiguranju između Crne Gore i

Republike Mađarske, od 20. maja 2008. godine („Sl. list RCG“,

Međunarodni ugovori, br. 6/08).

• Pored navedenih sporazuma, takođe su usaglašeni i parafirani i novi bilateralni sporazumi o socijalnom osiguranju između Crne Gore i Konfederacije Švajcarske, kao i Crne Gore i Republike Makedonije, i očekuje se njihovo potpisivanje.

• U skladu sa Odlukom Skupštine Republike Crne Gore o proglašenju nezavisnosti od 03. juna 2006. godine („Sl. list RCG“, br. 36/06), po osnovu sukcesije bivše SFR Jugoslavije, SR Jugoslavije i Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Crna Gora primjenjuje i sljedeće sporazume o socijalnom osiguranju:

• Sporazum o socijalnom osiguranju između SRJ i Republike Austrije od 05. juna 1998. godine („Sl. list SRJ“, Međunarodni ugovori, br. 7/98);

• Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Kraljevine Belgije od 1. novembra 1954. godine („Sl. list FNRJ“, Međunarodni ugovori, br. 7/56);

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

• Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Republike Bugarske od 18. decembra 1957. godine („Sl. list FNRJ“, Međunarodni ugovori , br. 8/58);

• Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Čehoslovačke od 29. maja 1957. godine, koja se primjenjuje od 1. decembra 1957. godine u odnosima sa Republikom Slovačkom („Sl. list FNRJ“, Međunarodni ugovori , br. 1/58);

• Opšta konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Francuske Republike od 5. januara 1950. godine, („Sl. vijesnik prezidijuma Narodne skupštine FNRJ“, br. 4/51);

• Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Republike Italije od 14. novembra 1957. godine („Sl. list FNRJ“, Međunarodni ugovori, br.1/ 59);

• Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Holandije od 1. juna 1977. godine („Sl. list SFRJ“, Međunarodni ugovori, br. 11/80);

• Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Norveške od 8. maja 1975. godine („Sl. list SFRJ“, Međunarodni ugovori, br. 22/75);

• Sporazum o socijalnom obezbjeđenju između SFRJ i Savezne Republike Njemačke od 12. oktobra 1958. godine („Sl. list SFRJ“, Međunarodni ugovori, br. 9/69);

• Konvencija o socijalnom osiguranju između Vlade FNRJ i Vlade NR Poljske od 16. januara 1958. godine („Sl. list FNRJ“, br.9/58);

• Konvencija o socijalnom osiguranju između SFRJ i Kraljevine Švedske od 30. marta 1979. godine („Sl. list SFRJ“, br.12/79);

• Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Konfederacije Švajcarske od 8. juna 1962. godine („Sl. list SFRJ“, Međunarodni ugovori, br. 8/ 63);

• Konvencija o socijalnom osiguranju između FNRJ i Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske 24.maja 1958. godine („Sl. list FNRJ“, br. 7/58);

• Konvencija o socijalnom osiguranju SFRJ i Kraljevine Danske od 1.februara 1979. godine, (“Sl. list SFRJ”, Međunarodni ugovori, br. 5/80);

•Sporazum o socijalnom osiguranju između SFRJ i Socijalističke Narodne Libijske Republike Arapske Džamahirije 6. aprila 1989. godine („Sl.list SFRJ“,

Međunarodni ugovori, br. 1/ 90);

• Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade SR Rumunije o saradnji u oblasti zdravstvenog osiguranja iz 1976. godine (“Sl. list SFRJ”, Međunarodni ugovori, br. 13/ 77);

• Sporazum o saradnji socijalnog osiguranja između SFRJ i Republike Paname od 26. novembra 1975. godine (“Sl. list SFRJ”, Međunarodni ugovori, br. 11/ 77);

• Sporazum o socijalnom osiguranju između SRJ i Republike Makedonije od 29. decembra 2000. godine (“Sl. list SRJ”, Međunarodni ugovori, br. 1/2001);

• Sporazum o socijalnom osiguranju između SRJ i Republike Hrvatske od 15. septembra 1997. godine (“Sl. list, SRJ” Međunarodni ugovori, br.1/2001);

• Sporazum o socijalnom osiguranju između SRJ i Bosne i Hercegovine od 29. oktobra 2002. godine (“Sl. list, SRJ” Međunarodni ugovori, br. 7/2003)

• Sporazum o socijalnom osiguranju između SCG i Republike Turske od 12. oktobra 2006. godine (“Sl. list SCG”, Međunarodni ugovori, br.4/2006).

Za sve dodatne informacije u vezi propisa o zdravstvenom osiguranju te o primjeni međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju nadležno je:

 

Ministarstvo zdravlja

Rimski trg 46, PC Vektra

81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 242 276; +382 20 482 133

Fax: +382 20 242 762

E-mail: Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore

Vaka Đurovića bb,

81000 Podgorica, Crna Gora

Tel: +382 20 404 101

Fax: +382 20 665 315

www.fzocg.me

 
Crnogorski-online
Ko je ko u dijaspori CG
informator_2012
baner_udzbenici
crnogorska dijaspora
vasa pisma
pitanja i odgovori
knjiga gostiju
korisni linkovi
markica strategija-2015
markica_AkcioniPlan
markica_MVPEI