This is the default top position.

User:  Pass:        Forgot Password? Username?

POŠTOVANI,

dana 23.februara 2016.g. pušten je u rad novi sajt Uprave za dijasporu koji je dostupan na adresi www.dijaspora.mvpei.gov.me.
Ovaj sajt (http://www.dijasporacg.me) će od 23.februara 2016.g.  biti dostupan na internetu jedino kao ARHIVA saopštenja Uprave za dijasporu i na njemu se mogu naći svi članci koje je Uprava kreirala do puštanja u rad novog sajta.

UPRAVA ZA DIJASPORU

Nostrifikacija diploma
PRIZNAVANJE INOSTRANIH OBRAZOVNIH ISPRAVA

 

U skladu sa Zakonom o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvaifikacija (Službeni list CG“, broj 57/11) obrazovne isprave o stečenom, odnosno započetom obrazovanju ili dijelu obrazovanja u inostranstvu podliježu postupku priznavanja. Inostrana obrazovna isprava je diploma, zajednička diploma, uvjerenje, svjedočanstvo, đačka knjižica ili druga isprava izdata od strane nadležnog organa kojom se potvrđuje uspješno završen obrazovni, odnosno studijski program ili dio obrazovnog, odnosno studijskog programa. Priznavanje inostranih obrazovnih isprava vrši se radi nastavka obrazovanja ili zapošljavanja u Crnoj Gori.

Priznavanje inostrane obrazovne isprave o stečenom, odnosno započetom ili dijelu osnovnog, srednjeg opšteg ili stručnog obrazovanja, radi nastavka obrazovanja ili zapošljavanja, vrši Ministarstvo prosvjete i sporta.

Priznavanje isprave o stečenom visokom obrazovanju radi zapošljavanja vrši Ministarstvo preko Nacionalnog informacionog centra (ENIC), kao posebne organizacione jedinice Ministarstva.

Priznavanje isprave radi nastavka visokog obrazovanja vrši stručni organ licencirane ustanove visokog obrazovanja, po prethodno dobijenom mišljenju ENIC centra.

Postupak priznavanja inostrane obrazovne isprave pokreće se na zahtjev imaoca isprave, odnosno roditelja ili staratelja, ili lica koje on ovlasti.

U postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave radi zapošljavanja, može se utvrđivati, odnosno cijeniti: da li je ustanova koja je izdala diplomu priznata, odnosno akreditovana od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je stečena obrazovna isprava, sistem obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena inostrana obrazovna isprava, trajanje i nivo, odnosno stepen obrazovanja bez upoređivanja obrazovnog, odnosno studijskog programa, vjerodostojnost obrazovne isprave i druge okolnosti od značaja za priznavanje isprave radi zapošljavanja.

U postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave radi nastavka obrazovanja zavisno od prethodno stečenog obrazovanja ili dijela obrazovanja, može se utvrđivati, odnosno cijeniti: da li je ustanova koja je izdala diplomu priznata, odnosno akreditovana od strane nadležnog organa u zemlji u kojoj je izdata obrazovna isprava, sistem obrazovanja u zemlji u kojoj je stečena inostrana obrazovna isprava, uslovi upisa, trajanje i nivo, odnosno stepen obrazovanja, obrazovni, odnosno studijski program, vjerodostojnost obrazovne isprave i druge okolnosti od značaja za priznavanje isprave radi nastavka obrazovanja.

Rok za rješavanje u postupku priznavanja inostranih obrazovnih isprava je 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Obrazovne isprave, izdate u republikama bivše SFRJ ne podliježu postupku priznavanja isprava u skladu sa odredbama ovog zakona, ako su stečene do dana međunarodnog priznanja tih republika. Zakon takođe propisuje da obrazovne isprave stečene u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu postupku priznavanja isprava.

Pored postupka priznavanja inostrane obrazovne isprave Zakon o priznavanju inostranih obrazovnih isprava i izjednačavanju kvaifikacija reguliše i postupak izjednačavanja inostrane kvalifikacije nivoa obrazovanja.

Izjednačavanje inostrane kvalifikacije nivoa obrazovanja sa kvalifikacijom nivoa obrazovanja u Crnoj Gori  je detaljno upoređivanje inostrane kvalifikacije sa odgovarajućom kvalifikacijom u Crnoj Gori, na osnovu standarda kvalifikacije.  Izjednačavanje kvalifikacija vrši Ministarstvo prosvjete i sporta na osnovu mišljenja ustanove koja nudi uporediv obrazovni, odnosno studijski program ili nadležnog stručnog tijela. Ustanova koja nudi uporediv obrazovni, odnosno studijski program ili nadležno stručno tijelo daje mišljenje o stečenoj kvalifikaciji, na zahtjev imaoca kvalifikacije ili lica koje on ovlasti.

 

5.1. Dokumenta potrebna za priznavanje

 

Za obrazovne isprave stečene u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj

 

1)     Zahtjev

2)     Tri ovjerene kopije Diplome ili Uvjerenja o diplomiranju (format A4)

3)     Uvjerenje o položenim ispitima ili Dodatak diplome

4)     Uplatnica na 55 eura, ziro račun: 832-3161080-65,

primalac Ministarstvo prosvjete i sporta (administrativna taksa)

svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave

 

Za obrazovne isprave stečene u ostalim državama

1)     Zahtjev

2)     Tri prevoda Diplome ili Uvjerenja o diplomiranju ovjerena od strane sudskog tumača (format A4)

3)     prevod Uvjerenja o položenim ispitima ili Dodatka diplome ovjeren od strane sudskog tumača

4)     kopija originala diplome

5)     kopija originala Uvjerenja o položenim ispitima ili Dodatka diplome

6)     Uplatnica na 55 eura, ziro račun: 832-3161080-65,

primalac Ministarstvo prosvjete i sporta (republička administrativna taksa)

svrha uplate: priznavanje inostrane obrazovne isprave

 

Dokumenta se predaju svakog radnog dana od 11h do 15h

Kontakt telefon: 020/405 - 301

 

Obrazovne isprave izdate u Republici Srbiji do 25. januara 2008. godine ne podliježu   postupku priznavanja.

 

Ministarstvo prosvjete i sporta
Adresa: Vaka Đurovića b.b, 81000 Podgorica

 
Crnogorski-online
Ko je ko u dijaspori CG
informator_2012
baner_udzbenici
crnogorska dijaspora
vasa pisma
pitanja i odgovori
knjiga gostiju
korisni linkovi
markica strategija-2015
markica_AkcioniPlan

Vrijeme u Crnoj Gori

Vremenska prognoza
markica_MVPEI

Anketa

Čitate li naš časopis "Dijaspora Crne Gore"